Όροι και Προϋποθέσεις για τον συμμετέχοντα στα 
Goldwell Global Creative Awards

Θα διεξαχθούν οι παρακάτω διαγωνισμοί:

Goldwell Global Creative Awards - Τεχνικές Κατηγορίες

Κάθε ένας από τους διαγωνισμούς αυτούς θα χωριστεί σε δύο μέρη: (1) Πρώτον, οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν ως εθνικοί διαγωνισμοί στο διαδίκτυο. (2) Στη συνέχεια, οι χρυσοί εθνικοί νικητές θα προχωρήσουν στον παγκόσμιο διαγωνισμό (ζωντανός διαγωνισμός στο Kao Salon Global Experience 2020 στο Άμστερνταμ).

Goldwell Global Creative Awards - Editorial Κατηγορίες:

Οι διαγωνισμοί αυτοί θα διεξαχθούν αποκλειστικά online. (Χρειάζεται μόνο η φωτογραφία).

1. Χορηγός και διοργανωτής

Ο χορηγός των Goldwell Global Creative Awards είναι η Kao Germany GmbH, Pfungstädter Straße 98-100, 64297 Νταρμσταντ, Γερμανία.

Ο διοργανωτής του εθνικού διαγωνισμού είναι ο τοπικός οργανισμός της Kao Germany GmbH, Pfungstädter Straße 98-100, 64297 Darmstadt, Γερμανία.

2. Καταλληλότητα

Μόνο άτομα με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα τα οποία είναι τουλάχιστον 18 ετών κατά την ημερομηνία συμμετοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής για μία από τις ακόλουθες κατηγορίες (αντίστοιχα αποκαλούμενα "Κατηγορία") δικαιούνται να συμμετέχουν:

New Talent Colorist of the Year

Creative Colorist of the Year

Creative Haircutter of the Year

Men’s Hairstylist of The Year

Salon Team of the Year

Avant Garde Stylist of the Year

Editorial Colorist of the Year

 

*Πρέπει να έχει ολοκληρώσει την πρακτική και να έχει λάβει το πτυχίο που πιστοποιεί ότι είναι επαγγελματίας κομμωτής

** Πρέπει να είναι ενεργός πελάτης της Goldwell και να αγοράζει προιόντα για επαγγελματική χρήση ή για λιανική πώληση.

3. Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Η προθεσμία για την κοινοποίηση της συμμετοχής και την υποβολή των συμμετοχών για τον εθνικό διαγωνισμό (τεχνικές κατηγορίες) και τον παγκόσμιο online διαγωνισμό (συντακτικές κατηγορίες) αρχίζει 1η Μαΐου 2020 και λήγει στις 00.00 GMT στις 31 Μαΐου 2020.

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Kao Salon Experience 2020 στο Άμστερνταμ στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2020

4. Διαδικασία συμμετοχής

Ισχύουν οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές, προϋποθέσεις και τρόποι συμμετοχής:

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

 1. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν απευθείας στη Goldwell Global HQ μέσω του www.goldwellcreativeawards.com
 2. Καταθέστε ολοκληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση
 3. Οι έξι (6) παγκόσμιοι νικητές του ημιτελικού θα προχωρήσουν στον παγκόσμιο τελικό διαγωνισμό.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο συμμετοχής ή κατηγορίας, κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) εγγραφή στην τεχνική κατηγορία, αλλά είναι ελεύθερος να συμμετέχει και σε οποιαδήποτε editorial κατηγορία. Σε αυτό το πλαίσιο, περισσότεροι από ένας υπάλληλοι από το ίδιο κομμωτήριο μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται μόνο μία μέθοδος χρωματισμού και μόνο μία εγγραφή ανά άτομο.

Ο χορηγός και ο διοργανωτής δεν θα επιβεβαιώσουν την παραλαβή των εγγραφών. Οι εγγραφές δεν επιστρέφονται μετά το τέλος του διαγωνισμού ή σε περίπτωση αποκλεισμού της εγγραφής. Ο χορηγός και ο διοργανωτής δεν θα ευθύνονται για τυχόν απώλεια ή βλάβη των καταχωρήσεων. Επίσης, ο χορηγός και ο διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από μηχανικές, ανθρώπινες ή ηλεκτρονικές βλάβες ή σφάλματα. Οι συμμετοχές θα γίνουν αποδεκτές μόνο μετά την υποβολή όλων των σωστών συμπληρωμένων εγγράφων συμμετοχής.

Ο χορηγός και ο διοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν ή να αλλάξουν τον διαγωνισμό π.χ. αν δεν είναι αρκετές οι συμμετοχές. Οι συμμετοχές υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού και τους περιορισμούς του διαγωνισμού

5. Περιορισμοί στο περιεχόμενο των καταχωρήσεων (Περιορισμοί του διαγωνισμού):

Με την υποβολή του εντύπου αίτησης και της τεκμηρίωσης συμμετοχής, κάθε συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι η καταχώρησή του συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του περιεχομένου της καταχώρησης που ορίζονται παρακάτω και ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ο χορηγός ή ο διοργανωτής μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και οποιονδήποτε συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό, αν κατά τη διακριτική του ευχέρεια διαπιστώσει ότι η συμμετοχή του συμμετέχοντα δεν συμμορφώνεται με τους ακόλουθους όρους του διαγωνισμού:

 1. Όλες οι φωτογραφίες που υποβάλλονται για διαγωνισμό πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν κατατεθεί προηγουμένως για άλλους διαγωνισμούς, να μην δημοσιεύονται ή προβάλλονται δημόσια, σε ηλεκτρονικά ή σε κοινωνικά μέσα πριν από την τελική τελετή απονομής των βραβείων τον Οκτώβριο του 2020.
 2. Η συμμετοχή δεν μπορεί να περιέχει υλικό που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ιδιαίτερα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, δικαιώματα προστασίας δεδομένων και προσωπικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. Η συμμετοχή δεν μπορεί να βλάψει τη φήμη του χορηγού, του διοργανωτή ή οποιουδήποτε προσώπου που σχετίζεται με τη διαφήμιση ή τη διαχείριση αυτού του διαγωνισμού.
 4. Η συμμετοχή δεν μπορεί να περιέχει εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων ή εταιρειών εκτός από τα εμπορικά σήματα και τις ετικέτες του χορηγού που ορίζονται κατωτέρω, για τα οποία ο συμμετέχων λαμβάνει περιορισμένη άδεια αποκλειστικά για τη δημιουργία και την υποβολή της συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 5. Η συμμετοχή δεν μπορεί να περιέχει ακατάλληλα, άσεμνα υλικά ή άλλα υλικά που είναι ασυμβίβαστα με τα πρότυπα δημόσιας ευπρέπειας.
 6. Η συμμετοχή δεν μπορεί να περιέχει υλικά που παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Οι συμμετέχοντες που παραβιάζουν αυτούς τους επίσημους κανόνες ή προσπαθούν να παρεμβαίνουν στον διαγωνισμό θα αποκλειστούν. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι αποφάσεις του χορηγού ή του διοργανωτή, ιδίως σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτών των επίσημων κανόνων, είναι οριστικές και δεσμευτικές. Η προσφυγή στα δικαστήρια αποκλείεται.

6. Εγγύηση όσον αφορά τα νόμιμα δικαιώματα
Κάθε συμμετέχων εγγυάται με την αίτησή του ότι

 1. ο συμμετέχων είναι ο μοναδικός κάτοχος της καταχώρησης,
 2. η καταχώρηση δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ιδιαίτερα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
 3. Η συμμετοχή συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί διαγωνισμού και τους περιορισμούς του διαγωνισμού
 4. η συμμετοχή δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των διαφημιστικών δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως του είδους του, ούτε έχει κερδίσει βραβεία οποιασδήποτε μορφής ούτε έχει εκτεθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε έχει παρουσιαστεί ή δημοσιοποιηθεί σε τρίτους. Ο συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι έχει τη συγκατάθεση του μοντέλου που απεικονίζεται στη φωτογραφία για να χρησιμοποιήσει το όνομα του, φωτογραφία και εικόνα κλπ. Καθώς και τη συμφωνία του φωτογράφου να χρησιμοποιήσει την εικόνα για απεριόριστο χρονικό διάστημα για το σκοπό αυτό της απόδοσης και της υποψηφιότητας σε αυτόν τον διαγωνισμό. Κατόπιν αιτήματος του χορηγού ή του διοργανωτή, ο συμμετέχων πρέπει να παράσχει αυτές τις συγκαταθέσεις σε μορφή αποδεκτή από τον χορηγό ή / και τον διοργανωτή. Ο χορηγός και ο διοργανωτής συμβουλεύουν τους συμμετέχοντες να είναι σίγουροι ότι θα λάβουν αυτές τις συγκαταθέσεις γραπτώς πριν υποβάλουν την συμμετοχή.

7. Δικαιώματα χρήσης και ιδιοκτησίας
Όλα τα έγγραφα σχετικά με τη συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων, μεταβιβάζονται στην αποκλειστική ιδιοκτησία του χορηγού.

Με την υποβολή της συμμετοχής, ο συμμετέχων χορηγεί στο χορηγό όλα τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα (π.χ. ιδέες, έννοιες, σχέδια, υλικό κειμένου / εικόνας, διαφημιστικές ταινίες, συνθήματα, ονόματα, εμπορικά σήματα). Η μεταβίβαση δικαιωμάτων στον χορηγό πραγματοποιείται αποκλειστικά και είναι απεριόριστη ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο και ως προς το πεδίο χρήσης.

Η μεταφορά αυτή περιλαμβάνει την εξουσία του χορηγού να μεταβιβάσει τα δικαιώματα σε συγγενείς εταιρείες με σκοπό την άσκηση του ίδιου και την εξουσία να επιδιώκει οποιεσδήποτε παραβιάσεις των δικαιωμάτων. Ο χορηγός αποδέχεται την παρούσα ανάθεση. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων περιλαμβάνει ιδίως τα δικαιώματα δημοσίευσης, αναπαραγωγής και / ή διάδοσης, δημόσιας εκδόσεως, εκμίσθωσης και δανεισμού, μετάδοσης και παρουσίασης, έκθεσης, αρχειοθέτησης, παροχής δημόσιας πρόσβασης στα ίδια, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των ίδιων διαθέσιμων για την ανάκτηση, τη μαγνητοσκόπηση, την εκμετάλλευση με τη μορφή εμπορευμάτων, καθώς και τα δικαιώματα επανασχεδιασμού και προσαρμογής. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων περιλαμβάνει επίσης τη χρήση όλων των παραδόσεων που παρέχονται σε όλα τα τεχνικά γνωστά μέσα και μορφές χρήσης, σε κάθε περίπτωση σε απευθείας σύνδεση και off-line, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο αναλογικό ή ψηφιακό τρόπο (π.χ. Τηλεόραση, κινηματογράφος, ραδιόφωνο, κινητές επικοινωνίες, μέσα σε έντυπα μέσα και επίσης σε εξωτερική διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε CD-ROM, DVD, Blu-Ray και άλλους φορείς εικόνας / ήχου και δεδομένων). Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα το δικαίωμα να διατίθενται οι επιδόσεις μέσω σταθερών και κινητών δικτύων επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης με τρόπο ώστε τα μέλη του δημόσιου ή κλειστού κύκλου χρηστών να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παραστάσεις σε τόπους και ώρες της επιλογής τους και να χρησιμοποιούν επίσης ίδιο. Δεν υπάρχει υποχρέωση εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ιδίως για τη δημόσια χρήση. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο Χορηγός δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να δώσει τα ονόματα των συμμετεχόντων ή / και των εντολέων εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως για το αντίθετο.

8. Χορήγηση δικαιωμάτων από τον χορηγό

Ο χορηγός χορηγεί στους συμμετέχοντες περιορισμένο, ανακλητό και μη υποδεέστερο δικαίωμα χρήσης του ονόματος, των εμπορικών σημάτων, των ετικετών και των λογοτύπων του χορηγού (που ονομάζονται μαζί "Εμπορικά Σήματα") για τον αποκλειστικό σκοπό της δημιουργίας και υποβολής της καταχώρησης για αξιολόγηση εντός του πεδίου του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα χρήσης των Εμπορικών Σημάτων του χορηγού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

9. Υλικό που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι, λόγω της φύσης του διαγωνισμού, άλλοι συμμετέχοντες ή ο χορηγός, ο διοργανωτής ή οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν ιδέες ή έννοιες στις καταχωρήσεις τους ή σε άλλα υλικά που παρουσιάζουν ομοιότητες με τις ιδέες ή τις έννοιες του ίδιου του συμμετέχοντος. Θεωρείται ότι αυτές οι ομοιότητες βασίζονται σε ανεξάρτητες εξελίξεις και ότι οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να αντλούν ούτε αποτρεπτική αγωγή ούτε τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης.

10. Κριτές: Ο καθορισμός του εθνικού νικητή.

Όλες οι φωτογραφίες κρίνονται ανώνυμα -οι κριτές δεν γνωρίζουν τα ονόματα των κομμωτηρίων ή των συμμετεχόντων κομμωτών. Οι φωτογραφίες πριν την αλλαγή είναι διαθέσιμες στους κριτές.

Αν κάποιος κριτής έχει συμβουλεύσει κάποιον από τους συμμετέχοντες, δεν μπορεί να κρίνει τις φωτογραφίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Μόλις κατατεθούν οι βαθμολογίες στον χορηγό, δεν μπορούν να αλλάξουν. Οι κριτές υπογράφουν ένα συμφωνητικό και δεν μπορούν να αποκαλύψουν ή να συζητήσουν με κανέναν οτιδήποτε σχετικό με τις εγγραφές. Η απόφαση των κριτών είναι τελική

Τεχνικές Κατηγορίες:

Τον Ιούνιο του 2020 οι συμμετοχές θα βαθμολογηθούν από μία επιτροπή που θα έχει επιλεχθεί από τον χορηγό, που θα αποτελείται από καταξιωμένους κομμωτές, δημοσιογράφους και ειδικούς της μόδας (Εθνική Επιτροπή). Η Εθνική επιτροπή θα βαθμολογήσει τις συμμετοχές σύμφωνα με κάποια κριτήρια.

Οι πέντε συμμετοχές (5) κάθε κατηγορίας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα προκριθούν στον ημιτελικό και το εθνικό βραβείο. Όλες οι συμμετοχές του ημιτελικού θα προχωρήσουν στην κεντρική επιτροπή του Χορηγού. Η Κεντρική επιτροπή θα επιλέξει έναν (1) εθνικό νικητή για κάθε κατηγορία. Τα αποτελέσματα είναι τελικά και αμετάκλητα.

Editorial Κατηγορίες

Τον Ιούνιο του 2020 οι συμμετοχές θα βαθμολογηθούν από μία επιτροπή που θα έχει επιλεχθεί από τον χορηγό, που θα αποτελείται από καταξιωμένους κομμωτές, δημοσιογράφους και ειδικούς της μόδας (Επιτροπή). Η επιτροπή θα βαθμολογήσει τις συμμετοχές σύμφωνα με κάποια κριτήρια.

Οι έξι (6) συμμετοχές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία προχωράνε στον τελικό. Τα αποτελέσματα είναι τελικά και αμετάκλητα.

11. Βραβεία

TΗ κεντρική επιτροπή θα επιλέξει έναν (1) εθνικό νικητή για κάθε τεχνική κατηγορία, δηλαδή τρεις εθνικούς νικητές

Κάθε εθνικός νικητής των τεχνικών κατηγοριών κερδίζει το ταξίδι του στο Kao Salon Global Experience 2020 στο Άμστερνταμ τον Οκτώβριο του 2020.

Είναι στην ευχέρεια του διοργανωτή αν θα δώσει και κάποιο επιπλέον βραβείο στους εθνικούς νικητές.

Κάθε εθνικός νικητής (1ο βραβείο) της editorial κατηγορίας θα κερδίσει 2500 ευρώ.

Εάν ο εθνικός νικητής δεν λάβει μέρος στο Kao Salon Global Experience 2020 στο Άμστερνταμ, το βραβείο του παραλείπεται. Ο εθνικός νικητής κερδίζει το ταξίδι στο event, τα έξοδα για τη μετακίνηση του από και προς το event, με τα μέσα που θα έχει επιλέξει ο χορηγός, η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο με πρωινό κοντά στο χώρο της εκδήλωσης και η είσοδος για τον ίδιο και το μοντέλο του. Η μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο και το Event και η κατηγορία του ξενοδοχείου, διοργανώνεται από το χορηγό. Το ταξίδι και η διαμονή εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Ο εθνικός νικητής και το μοντέλο του, μετά από απαίτηση, μπορεί να ταξιδέψουν ξεχωριστά ή από διαφορετική διαδρομή για το Παγκόσμιο event.NeiΟύτε ο χορηγός αλλά ούτε ο διοργανωτής είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ακύρωση που σχετίζεται με τα μέσα μεταφοράς. Ο εθνικός νικητής και το μοντέλο του οφείλουν να έχουν όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως διαβατήριο, visa κλπ. Ο διοργανωτής δεν θα αντικαταστήσει κανένα εισιτήριο ή πτυχίο που χάθηκε ή κλάπηκε. Τα βραβεία δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε κάποιον άλλο. Αν κάποιο βραβείο δεν είναι διαθέσιμο, ο χορηγός μπορεί να αντικαταστήσει το βραβείο με κάποιο άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.Όλες οι έξτρα δαπάνες (φαγητό, διάφορα έξοδα) επιβαρύνουν τον εθνικό νικητή.

12. Global Judging

Κατά τη διάρκεια του Kao Salon Global Experience 2020 στο Άμστερνταμ τον Οκτώβριο του 2020, όλοι οι εθνικοί νικητές των τεχνικών κατηγοριών θα συναγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού, κάθε εθνικός νικητής πρέπει να κάνει τη βαφή και το styling στο μοντέλο του ζωντανά και να προσπαθήσει να δημιουργήσει ξανά το look της φωτογραφίας που κατέθεσε. Μέσα σε τρεις ώρες θα πρέπει να αναδημιουργήσει το μοντέλο του στη σκηνή. Για την κατηγορία creative cutter of the year, θα δοθούν μόλις 90 λεπτά για τον διαγωνισμό. Εδώ περιλαμβάνεται το κούρεμα, το χρώμα και το styling. Η διεθνής κριτική επιτροπή θα κρίνει τη φωτογραφία που έχει καταθέσει ο κάθε εθνικός νικητής και το αποτέλεσμα που θα βγάλει κάθε συμμετέχοντας στη σκηνή με άριστα το 10.

Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από 8-12 καταξιωμένους κριτές, που έχουν επιλεχθεί από τον χορηγό και συνήθως είναι κομμωτές, δημοσιογράφοι και ειδικοί της μόδας. Κάθε κριτής μπορεί βαθμολογήσει με μέγιστο τους 200 πόντους. Ο εθνικός νικητής κάθε κατηγορίας που θα λάβει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τη διεθνή κριτική επιτροπή, θα είναι ο Παγκόσμιος νικητής. Οι παγκόσμιοι νικητές των τεχνικών κατηγοριών θα συμμετέχουν σε φωτογράφιση για τη Goldwell στο μέλλον. Οι νικητές της editorial κατηγορίας θα λάβουν το βραβείο των 2500 ευρώ.

13. Γνωστοποίηση
Οι εθνικοί νικητές θα ειδοποιηθούν από τον διοργανωτή τον Ιούλιο του 2020. Προϋπόθεση για την τελική απονομή του εθνικού βραβείου είναι ότι ο συμμετέχων θα προσκομίσει εγγράφως τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από όλους τους τρίτους, σύμφωνα με τη ρήτρα 6. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Εθνικό Νικητή εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την πρώτη προσπάθεια ειδοποίησης του / της, ή θα πρέπει να επιστραφούν τα βραβεία ή οι ειδοποιήσεις ενός βραβείου ως μη παραδοτέο ή εάν ένας πιθανός Εθνικός Νικητής θα αρνηθεί / το βραβείο της ή σε περίπτωση παραβίασης αυτών των επίσημων κανόνων και των απαιτήσεων που περιέχονται στο ίδιο βραβείο, το βραβείο λήγει και μπορεί να ανατεθεί στον συμμετέχοντα που έλαβε τον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό πόντων. Σε περίπτωση απώλειας του βραβείου, δεν υφίσταται αξίωση αποζημίωσης.

 

14. Ευθύνη. Περιορισμός, αποζημίωση και αποκλεισμός της ευθύνης

Με την υποβολή της συμμετοχής, οι συμμετέχοντες και οι νικητές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποζημιώσουν τον χορηγό, τον διοργανωτή καθώς και τις συνδεδεμένες εταιρείες τους, συνεργαζόμενους συνεργάτες, αντιπροσώπους,, νόμιμους διαδόχους, εκδοχείς, υπαλλήλους και προσωπικό " από κάθε ευθύνη για απώλειες, υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες και έξοδα οποιουδήποτε είδους τα οποία μπορεί να υποστεί ο αντίστοιχος συμμετέχων σε σχέση με την προετοιμασία, τη διαδρομή ή τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, τη χρήση του βραβείου ή της συμμετοχής σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον διαγωνισμό. Αυτό ισχύει επίσης, στο βαθμό που είναι νομικά αποδεκτό, για τυχόν αξιώσεις που οφείλονται στην εικαζόμενη ή πραγματική παράβαση δικαιωμάτων δημοσίευσης, δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, τα αποζημιωθέντα πρόσωπα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες ή ηθικές βλάβες ή απώλειες οποιασδήποτε μορφής που οι συμμετέχοντες ενδέχεται να υποφέρουν λόγω συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η ευθύνη του χορηγού και του διοργανωτή περιορίζεται σε βαριά αμέλεια ή εσκεμμένη πρόθεση. Σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, του άκρου ή της υγείας, ο υπεύθυνος είναι επιπλέον υπεύθυνος σε περιπτώσεις συνηθισμένης αμέλειας. Από κάθε άλλη άποψη, τα αποζημιωθέντα πρόσωπα φέρουν ευθύνη μόνο στο βαθμό που ευθύνονται για παράβαση καθήκοντος, η εκπλήρωση της οποίας καθιστά δυνατή την εκτέλεση της εκδήλωσης, η παραβίαση της οποίας θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του το σκοπό ή τη συμμόρφωση με την οποία ο συμμετέχων έχει γενικά δικαίωμα να βασιστεί. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη του υπεύθυνου μέρους περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημία που είναι τυπική για τη φύση της σύμβασης. Η ευθύνη για απώλεια αποταμιεύσεων ή άλλες απομακρυσμένες επακόλουθες ζημίες εξαιρείται. Η ευθύνη για υλικές ζημιές και οποιεσδήποτε ατέλειες στο νόμιμο τίτλο του βραβείου αποκλείεται επίσης. Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ή εξαιρέσεις ευθύνης ισχύουν και για την προσωπική ευθύνη των οργάνων, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων του υπεύθυνου μέρους.

Ο χορηγός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν ο Διαγωνισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή δεν μπορεί να δοθεί βραβείο λόγω ακύρωσης οποιωνδήποτε ταξιδιών ή λόγω καθυστερήσεων ή διακοπών, ιδίως λόγω ανωτέρας βίας, πολεμικών επιχειρήσεων, φυσικών καταστροφών, καιρικών συνθηκών, τρομοκρατίας ή γενικά όλα τα άλλα περιστατικά πέρα από τον έλεγχο του Χορηγού.

15. Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων

Με τη συμμετοχή του/της στον διαγωνισμό με την υποβολή της συμμετοχής, ο συμμετέχων και το μοντέλο δίνουν τη συγκατάθεσή του/της για τη συλλογή, επεξεργασία (αλλά όχι για την αποθήκευση, τροποποίηση, μετάδοση) και χρήση (χρήση) του ονόματος και της διεύθυνσης του/της (πόλη και ομοσπονδιακό κράτος), ομοιότητα, φωτογραφία, εικόνα, πορτραίτο, φωνή, βιογραφικά και άλλα προσωπικά στοιχεία, της συμμετοχής και όλων των άλλων στοιχείων του συμμετέχοντος για σκοπούς μάρκετινγκ από τον χορηγό και τον διοργανωτή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή αμοιβή, στο μέτρο που αυτό είναι νομικά παραδεκτό. Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους συμμετέχοντες υπόκεινται στην ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς της διεξαγωγής του διαγωνισμού και επίσης για λόγους μάρκετινγκ και διαφήμισης. Όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του συμμετέχοντος, ο χορηγός και ο διοργανωτής θεωρούνται κοινοί ελεγκτές κατά την έννοια του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Γερμανίας της Kao Germany GmbH μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του datingnschutz.de@kao.com.

Τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς του διαγωνισμού και για σχετικούς σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ. Ο χορηγός και ο διοργανωτής βασίζονται στη συγκατάθεση του συμμετέχοντα και του μοντέλου και στην εκτέλεση του διαγωνισμού ως νόμιμων συμφερόντων ως νομικό υπόβαθρο της επεξεργασίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να μεταβιβαστούν στη μητρική εταιρεία του Χορηγού και του Οργανωτή, της Kao Corporation στην Ιαπωνία, του τμήματος πληροφορικής στις ΗΠΑ και των συνεργατών της, όπως είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των δεδομένων. Άλλοι παραλήπτες είναι π.χ. προμηθευτές και διαφημιστικά πρακτορεία __________________________. Όλες οι μεταβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διασφαλίζονται με επαρκές επίπεδο προστασίας, ιδίως ως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο χορηγός και ο διοργανωτής θα αποθηκεύουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή του, ο συμμετέχων και το μοντέλο συγκατατίθονται στη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από τον χορηγό των αποζημιωθέντων (ρήτρα 14) και σε άλλα τρίτα μέρη που συνεργάζονται με τον Χορηγό στο πλαίσιο της διαχείρισης και της εφαρμογής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο χορηγός σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους σε αυτούς τους επίσημους κανόνες, θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες και, αν χρειαστεί, θα λάβει τη συγκατάθεσή τους.

Οι συμμετέχοντες και τα μοντέλα μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για το μέλλον μέσω μονομερούς δήλωσης χωρίς αιτιολογία, η ανάκληση δε επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκληση. Η ανάκληση πρέπει να απευθύνεται στην Kao Germany GmbH, Pfungstaedter Straße 98-100, 64297 Darmstadt, Γερμανία, charlotte.bahadori@kao.com, +49 (0) 6151 3960 556 Όταν η συγκατάθεση ακυρώνεται πριν από το τέλος του διαγωνισμού, η συμμετοχή στο ίδιο δεν είναι δυνατή. Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων δεν αποτελεί συμβατική ή κανονιστική απαίτηση. Ωστόσο, η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι δυνατή χωρίς την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο συμμετέχων και το Μοντέλο έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του Χορηγού και του Οργανωτή: το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας σχετικά με τα Προσωπικά τους Δεδομένα και να αντιταχθούν στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Περαιτέρω, ο συμμετέχων και το μοντέλο έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν καταγγελία σε εποπτική αρχή. Ούτε ο Χορηγός ούτε ο Διοργανωτής χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

16. Νομικές διαφορές. Εφαρμόσιμος νόμος; Τρίτοι

Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή τη συμπεριφορά του διέπονται από:

 1. το νόμο της Ελλάδος για τον εθνικό διαγωνισμό
 2. το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ο δικαστικός χώρος είναι το Darmstadt της Γερμανίας.